image image

Rare & Share

โครงการ Rare & Share มีแนวคิดที่จะสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหายาก โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชนิด SMA และโรคปลอกประสาทอักเสบชนิด NMOSD (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder) โดยความร่วมมือระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคหายากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถได้รับการดูแล การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยการรักษา ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม

ดูวิดีโอ